skip to Main Content

Algemene Voorwaarden Asu Tapijtreiniging

Asu Tapijtreiniging gevestigd te Californiëdreef 31,3565 BJ Utrecht.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Asu Tapijtreiniging .

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Asu Tapijtreiniging voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Asu Tapijtreiniging .
2.3. Asu Tapijtreiniging verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Asu Tapijtreiniging te willen ingaan, de opdracht voor meubelreiniging schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen Asu Tapijtreiniging en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Asu Tapijtreiniging .

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubel- en / of tapijtreiniging vindt plaats tegen de tussen Asu Tapijtreiniging en opdrachtgever afgesproken prijs.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Asu Tapijtreiniging gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten voor meubel- en / of tapijtreiniging mogen door opdrachtgever tot uiterlijk een (1) werkdag voorafgaande aan de met Asu Tapijtreiniging afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Asu Tapijtreiniging gezien als een niet tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Asu Tapijtreiniging een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 25, – verschuldigd.

Artikel 5 Klachten

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door Asu Tapijtreiniging uitgevoerde werkzaamheden binnen 2 (twee) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan Asu Tapijtreiniging mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 2 (twee) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Asu Tapijtreiniging met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Asu Tapijtreiniging staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.
6.2. Asu Tapijtreiniging staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op meubelstof en / of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
6.3. Asu Tapijtreiniging garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke resultaat te behalen.
6.4. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Asu Tapijtreiniging is niet aansprakelijk voor allerlei schade door opdrachtgever geleden en is volledig op eigen risico. 
7.2. Asu Tapijtreiniging is ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Asu Tapijtreiniging ;
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór het door Asu Tapijtreiniging opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Asu Tapijtreiniging in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubelstoffen en/of tapijt heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken en / of de werking van de beschermlaag teniet doet;
E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
F. Het verkleuren van meubelstof en / of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels en of tapijten ter bewerking of ter reiniging worden meegegeven aan Asu Tapijtreiniging blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden te geschieden.
Zakelijk:
9.2. Asu Tapijtreiniging hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Asu Tapijtreiniging gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Asu Tapijtreiniging verschuldigd is, is Asu Tapijtreiniging gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
9.4. Als Asu Tapijtreiniging haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Asu Tapijtreiniging niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Asu Tapijtreiniging en opdrachtgever ontbonden.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Asu Tapijtreiniging redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd.
11.3. Indien inzet van een mediator niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Asu Tapijtreiniging voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Back To Top
Zoeken